Plačila staršev

Materialni prispevki staršev se izračunajo v skladu z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja ter Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcu.

Od 1. 4.2023 je cena dnevnega programa v vrtcu Šmarje pri Jelšah:
- 621 € za otroke prvega starostnega obdobja (1-3 let) ,
- 467 € za otroke drugega starostnega obdobja (3-6 let),
- 524 €  za kombinirane oddelke (1-6 let )  in oddelke  3-4 leta.

Starši plačajo od 10% do 77% ekonomske cene programa za predšolsko vzgojo, razliko pokriva občina. Za otroke iz drugih občin je razliko dolžna pokrivati občina, kjer imajo starši stalno bivališče.

Za starše, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka velja, da so plačila za mlajšega oproščeni. starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Sprememba velja od 1.4.2023. Njihov delež v celoti pokriva Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, preostali del pa tudi v tem primeru pokrije občina.

Za zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem zaračuna 4,00 EUR za vsako začeto uro. Vrtec to določilo uporabi le v primeru večkratnega neodgovornega odnosa staršev in neupoštevanja obratovalnega časa.