Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:
 

JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah
Slomškova 13
3240 Šmarje pri Jelšah

Odgovorna uradna oseba:
Jelka Kitak

Datum prve objave kataloga: 02.12.2004
Datum zadnje spremembe: 10.10.2017

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.vrtec-smarje.si

Druge oblike kataloga:
Tiskana oblika kataloga je dostopna v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah. 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga


Delovno področje: predšolska vzgoja

Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah je javni zavod, katerega temeljne naloge so vzgoja in učenje predšolskih otrok ter pomoč staršem za izboljšanje kvalitete življenja družin. Izvaja javno veljavni program Kurikulum za vrtce (1999).

Seznam enot vrtca:

enota Sonček, Slomškova 13, Šmarje pri Jelšah;
dislocirani oddelki: Sveti Štefan, Zibika, Kristan Vrh, Sladka Gora, Mestinje
organizacijska vodja enote: Marta Kotnik
 
enota Livada, Vegova 22, Šmarje pri Jelšah,
organizacijska vodja enote: Ksenija Šket

enota Ciciban, Šentvid 12, Grobelno;
organizacijska vodja enote: Tanja Smole
 

Ustanovitev:
Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah je bil ustanovljen 18.02.1972, ko je bila odprta nova stavba otroškega vrtca. Od leta 1972 do 1995 je bil Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah enota Vrtca Rogaška Slatina. Od 01.09.1995 dalje je Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah samostojen vrtec. Njegova ustanoviteljica je Občina Šmarje pri Jelšah.

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Kontaktna uradna oseba:
Jelka Kitak, ravnateljica
Slomškova 13
3240 Šmarje pri Jelšah
Tel.: (03) 817 15 80
Fax: (03) 817 15 81
e-pošta: jelka.kitak@vrtec-smarje.si
 
 
2.d Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: Ida Valek, tel. 03 8171 591, ida.valek@vrtec-smarje.si
 

2.e Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa
- Predpisi z delovnega področja
- Register predpisov Slovenije
- Ministrstvo za šolstvo in šport

Zakoni s področja dela vrtca:
Zakon o vrtcih
 
 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Odlok o ustanovitvi JZ Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah


Seznam strateških in programskih dokumentov - Letni delovni načrti vrtca
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ /

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc Zakon o vrtcih ZVrt-UPB1 (Ur. l. RS, št. 113/2003)

- evidenca vpisanih in vključenih otrok
- evidenca plačil staršev
- evidenca otrok s posebnimi potrebami
- evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

-  Publikacija Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah

- Zloženka Informacije o vpisu otrok med šolskim letom

- 25 let Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah

- Naših 30 let

- Vseznalček
 
- Kronika Danes in nekoč  1972 - 2012

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij - sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa /

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Dostop prek spleta
Katalog je dostopen na spletnem naslovu

www.vrtec-smarje.si

Druge informacije s področja dela Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah so dostopne na ostalih zavihkih spletne strani vrtca.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji) Naštete so nekatere najpogosteje zahtevane informacije po posameznih vsebinskih sklopih:

- o vpisu otrok
- o plačilu staršev
- o poslovalnem času vrtca oziroma enot
- o prireditvah in obogatitveni dejavnosti v vrtcu

- o sodelovanju z raznimi društvi in organizacijami v okolju

- o programih v vrtcu (dnevni, poldnevni program…)
- o nadstandardni dejavnosti vrtca

- o obolenjih otrok

- o možnostih zaposlitve in opravljanju prakse