Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:
 

JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah
Slomškova ulica 13
3240 Šmarje pri Jelšah
Spletni naslov: www.vrtec-smarje.si 
Matična številka: 5924774000
Davčna številka: 21421382
Identifikacijska številka za DDV: 21421382
Številka proračunskega uporabnika: 64211 
Številka podračuna pri UJP: 01324-603064114


Odgovorna uradna oseba:
Jelka Kitak, ravnateljica

Datum prve objave kataloga: 02.12.2004
Datum zadnje spremembe: 11.11.2021
Datum zadnje spremembe: 01.02.2023


Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.vrtec-smarje.si

Druge oblike kataloga:
Tiskana oblika kataloga je dostopna na upravi Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah, Slomškova ulica 13, 3240 Šmarje pri Jelšah

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

Delovno področje in kratek opis: predšolska vzgoja

Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila občina Šmarje pri Jelšah. Njegove temeljne naloge so vzgoja in učenje predšolskih otrok ter pomoč staršem za izboljšanje kvalitete življenja družin. Izvaja javno veljavni program Kurikulum za vrtce (1999).2.a Seznam enot:
Uprava, Slomškova ulica 13, Šmarje pri Jelšah, telefon: 03 8171 580, e-pošta: info@vrtec-smarje.si

enota Sonček, Slomškova 13, Šmarje pri Jelšah; telefon 03 8171 580
dislocirani oddelki: Sveti Štefan, Zibika, Kristan Vrh, Sladka Gora, Mestinje
organizacijska vodja enote: Barbara Pelc, e-pošta: barbara.pelc@vrtec-smarje.si
 
enota Livada, Vegova 22, Šmarje pri Jelšah, telefon 03 8171 575,
organizacijska vodja enote: Karmen Esih, e-pošta: karmen.esih@vrtec-smarje.si

 

enota Ciciban, Šentvid 12, Grobelno; telefon 03 5794 145
organizacijska vodja enote: Katja Guzej, e-pošta: katja.guzej@vrtec-smarje.si

 

Ustanovitev:

Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah je bil ustanovljen 18.02.1972, ko je bila odprta nova stavba otroškega vrtca. Od leta 1972 do 1995 je bil Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah enota Vrtca Rogaška Slatina. Od 01.09.1995 dalje je Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah samostojen vrtec. Njegova ustanoviteljica je Občina Šmarje pri Jelšah.

Organigram:

 

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
 
Jelka Kitak, ravnateljica
Slomškova ulica 13
3240 Šmarje pri Jelšah
Tel.: (03) 817 15 80
Fax: (03) 817 15 81
e-pošta: jelka.kitak@vrtec-smarje.si
 
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: mag. Domen Petelin, univ. dipl.prav., podjetje Kurikulum, šolsko pravno svetovanje, d.o.o., info@kurikulum.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Uradni list RS

Register predpisov Slovenije

Predpisi EU: evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic


Področna zakonodaja:
Zakon o vrtcih

 
 
Podzakonski akti za področje delovanja vrtcev:


2. e Seznam strateških in programskih dokumentov:
- Letni delovni načrt Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah
- Realizacija letnega delovnega načrta Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah za posamezno leto
- Letno poročilo za posamezno koledarsko leto
- Kadrovski načrt za posamezno koledarsko 
- Poslovnik o delu Sveta zavoda v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah 
 
2. f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov, ki jih vodi vrtec:
- Sodni postopki zaradi izterjave dolgov pri starših
- Vodenje in izvedba postopka vpisa otrok v vrtec

2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
evidenca vpisanih in vključenih otrok
- evidenca plačil staršev
- evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč

- evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna
- število prostih mest v vrtcu


2. h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkovd šolskim letom

Publikacija Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah

Zloženka Informacije o vpisu otrok me

Vseznalček

Kronika Danes in nekoč  1972 - 2012

Vrtec Šmarje- to smo mi, 50 let Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah 1972-2022

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Dostop prek spleta

Katalog je dostopen na spletnem naslovu

www.vrtec-smarje.si

Druge informacije s področja dela Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah so dostopne na ostalih zavihkih spletne strani vrtca.

 

4. Cena materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji) Naštete so nekatere najpogosteje zahtevane informacije po posameznih vsebinskih sklopih:
 

- o vpisu otrok
- o plačilu staršev
- o poslovalnem času vrtca oziroma enot
- o programih v vrtcu (dnevni, poldnevni program…)
- o nadstandardni dejavnosti vrtca

- o prireditvah in obogatitvenih dejavnostih v vrtcu
- o sodelovanju z raznimi društvi in organizacijami v okolju
- o obolenjih otrok
- o možnostih zaposlitve in opravljanju prakse