SVET ZAVODA

Svet zavoda sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev vrtca in trije predstavniki staršev. Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.

 

Predsednica Sveta zavoda je Ida Valek.

Predstavniki ustanovitelja so: Mojca Jagodič BračkoJože Čuješ, Andrej Lipuš

Predstavniki staršev so: Deja Lorger, Valentina Jecl, Alojz Bobnar

Predstavniki zaposlenih so: Ida Valek, Albina Bračko, Irena Artnak, Helena Romih, Manca Černezel

 

Pristojnosti sveta

Svet zavoda imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca , sprejema program razvoja vrtca, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah  v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.